English

Årsstämma 2020

Elektas årsstämma 2020 hålls i Stockholm den 26 augusti.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Dokument årsstämma 2020

Elekta årsredovisning 2019/20

Contact Investor Relations

Cecilia Ketels

Head of Investor Relations

cecilia.ketels@elekta.com